Aktuellt – vad händer?

Närmast under 2018 ska två färdigförhandlade avtal med Singapore och Vietnam lämnas över för godkännande av medlemsländerna och Europaparlamentet.

Likaså har EU nått en politisk uppgörelse med Japan och det finns en färdig avtalstext på bordet.

Slutförhandlingar med sydamerikanska tullunionen Mercosur där Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay deltar är också på gång.

Handelsavtalen med Mexiko och Chile ska uppdateras. Det chilenska avtalet innehåller ett pilotprojekt då EU för första gången siktar på att ta med skrivningar om jämställdhet eftersom kvinnor generellt deltar i mindre utsträckning än män i internationell handel.

I början av 2018 ska EU också starta förhandlingar med Australien och Nya Zeeland.

Tidigare

I en dom i maj slog EU-domstolen fast att den nya typen av större handelsavtal som blivit allt vanligare för EU att förhandla om också måste godkännas av medlemsstaterna om de innehåller andra utländska investeringar än direktinvesteringar och en mekanism för tvistlösning mellan investerare och stater. Dessa två delar anser domstolen att EU (Europaparlamentet och ministerrådet) inte har exklusiv rätt att bestämma över.

I maj presenterade EU-kommission sin syn på globaliseringens effekter och efterfrågar nu en debatt i EU. Kommissionen som inte tror att globaliseringen kan stoppas konstaterade att medlemsländerna i de flesta fall själva sitter med nödvändiga politisk verktyg för att hantera globaliseringens positiva och negativa sidor.

Det pågår förhandlingar mellan EU-kommissionen och tio länder om frihandelsavtal, bland andra Japan och Tunisien. Samtidigt har förhandlingar med nio länder som Kanada och Vietnam avslutats och några av dess avtal har trätt i kraft provisoriskt.

Avtalet mellan EU och Kanada, kallat Ceta, är på väg att behandlas av parlament i EU och Kanada. Europaparlamentet har sagt ja och Lettland är det första landet i EU som ratificerat avtalet. Läs mer här. Ceta gäller provisoriskt sedan 21 september 2017.

Förhandlingarna mellan EU och USA om det så kallade TTIP-avtalet har pausat i väntan på definitivt besked från den nya amerikanska presidenten Donald Trump.

Kommissionen har också förhandlingar med Kina och Burma om investeringsskydd för företag.

Två förhandlingar med ett antal WTO-länder syftar till att skapa frihandel kring tjänster och miljövaror.

Sammantaget ingår EU i förhandlingar med 31 länder plus Hong Kong om olika typer av handelsavtal. Med majoriteten av länderna pågår förhandlingar om minst två olika avtal samtidigt.

Nästa år kommer sannolikt frihandelsförhandlingar inledas med Australien och Nya Zeeland. De sitter redan vid förhandlingsbordet med EU rörande tjänster och miljövaror.

Läs mer och se hela listan.
 

Sverige sluter inga egna handelsavtal eftersom EU-länderna har en gemensam handelspolitik där EU-kommissionen sköter förhandlingarna. EU:s medlemsländer har därför samma tullar mot omvärlden.  

Olika frihandelsavtal
Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium beskriver skillnaden mellan EU:s traditionella och nya frihandelsavtal som att de nya är mycket mer omfattande. Traditionella avtal rör huvudsakligen tullar och andra hinder vid gränsen. De är relativt enkla att förhandla om och handelshindren kan ganska lätt tas bort. Avtalen är sällan speciellt kontroversiella utom ibland när det gäller borttagande av jordbruksskydd.

Nya avtal - ibland kallade DCFTAs (Deep and comprenesive free trade agreements) innehåller allt det gamla men därutöver en hel del till. Det rör sig om olika områden som inte egentligen direkt har med handel eller tullfrågor att göra men som ändå påverkar handeln i stor utsträckning. Här finns bland annat tekniska regleringar, standarder, offentlig upphandling, regleringar av tjänstemarknader och investeringsskydd. Dessa avtal är och har varit kontroversiella, inte minst företagens investeringsskydd har stått i centrum för debatten.  

Avtalet mellan EU och Kanada, förkortat Ceta, är den nya sortens avtal, nedan kallat omfattande handelsavtal. Frihandelsavtalet med Peru betecknas som mindre omfattande medan avtalet med Jordanien väntas bli ett traditionellt och är den minst omfattande avtalstypen.

Frihandel av tjänster
EU förhandlar med 23 WTO-medlemmar om frihandel kring tjänster kallat TiSA-avtalet, Trade in Services Agreement. Förhandlingarna kunde inte avslutas som planerat i december 2016. Enligt Kommerskollegium har förhandlingsläget blivit osäkert i väntan på den nya amerikanska presidentens eventuella omändring av handelspolitiken samt att EU inte kunnat enas i sin hållning om dataöverföringar mellan länder. 

Miljövaror
Förhandlingar pågår mellan EU och 18 WTO-medlemmar om frihandel med miljövaror kallat EGA-avtalet, Environmental Goods Agreement. Då inget avslut nåddes under 2016 fortsätter förhandlingarna under 2017. Inte minst finns olika uppfattningar om vad som är en miljövara.

Fack och företag om frihandel
Den fackliga organisationen LO säger till Europaportalen att svensk fackföreningsrörelse har alltid haft en positiv grundsyn på öppenhet och frihandel. Samtidigt betonar facket att arbetstagares rättigheter och villkor aldrig får betraktas som ett handelshinder eller äventyra nationella demokratiska beslut. LO menar att handel och investeringar i en global ekonomi leder till både ökad konkurrenskraft och förändringar på arbetsmarknaden. Dessa förändringar ska pareras med arbetslöshetsförsäkringar och utbildningsmöjligheter.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv lyfter fram att frihandel minskar kostnaderna för både producenterna och konsumenterna. De stora svenska företagen har en liten hemmamarknad och utan tillgång till världsmarknaden hade de aldrig kunnat växa. Utan frihandel skulle Sverige inte ha kunnat bli ett lika rikt land som det nu är, och inte heller kunnat ha råd med det svenska välfärdssamhället anser Svenskt Näringsliv.

Protektionismen ökar
I början av finanskrisen fanns det en samsyn bland G20-länderna att undvika protektionism. Protektionism betyder att utländska företag diskrimineras med bland annat tullar eller olika så kallade skyddsåtgärder. Sedan 2008 har sådana åtgärder ökat markant visar en rapport från Kommerskollegium.  

Godkända frihandelsavtal 2016  
Georgien Ett omfattande handelsavtal
Moldavien Ett omfattande handelsavtal
   
Handelsavtal som träder i kraft provisoriskt under 2017  
Kanada (Ceta)   Började gälla provisoriskt 21 september 2017.
   
Provisoriska avtal inte slutligt godkända av nationella parlament  
Ukraina Ett omfattande handelsavtal, ej godkänt av Nederländerna
Peru Ett mindre omfattande handelsavtal  
Columbia Ett mindre omfattande handelsavtal  
Ecuador Ett mindre omfattande handelsavtal  
   
Färdigförhandlade handelsavtal men inte klara för slutgodkännande   
Singapore EU-domstolen bestämde i maj 2017 att även medlemsländerna måste lämna sitt godkännande eftersom avtalet även omfattar vissa investeringar och en tvistlösning som länderna själva bestämmer över. 
Vietnam Legal översyn pågår. Antas börja gälla under 2018.
   
Pågående handelsförhandlingar  
   
Japan Omfattande avtal, kan bli klart 2017
Indonesien Mindre omfattande handelsavtal
Filippinerna Mindre omfattande handelsavtal
Tunisien Kanske ett omfattande avtal
Mexiko Omförhandling av avtal
Brasilien Traditionellt avtal
Argentina Traditionellt avtal
Uruguay Traditionellt avtal
Paraguay Traditionellt avtal
   
Andra avtal som inte är klara  
Kina 26 investeringsavtal ska bli ett
Burma Investeringsskydd
Turkiet Omförhandling av tullunion med EU. Avvaktar EU-beslut om förhandlingsstart
TiSA Förhandlingar med 23 WTO-medlemmar om frihandel kring tjänster. Se nedan. Väntar på nytt förhandlingsdatum.
EGA Förhandlingar med 18 WTO-medlemmar om frihandel med miljövaror. Se nedan. Väntar på nytt förhandlingsdatum.
   
Kommande förhandlingar om frihandelsavtal  
Nya Zeeland  Ett omfattande avtal
Jordanien Traditionellt frihandelsavtal
Chile Omförhandling av avtal
Azerbajdzjan Diskussioner pågår om förhandlingsstart


Förhandlingar mellan EU och andra som stoppats eller stannat av:

USA /TTIP 2016
Malaysia
Thailand
Indien
Marocko 2014
Egypten
Israel
Libanon
Algeriet
Palestina
Syrien           
Libyen
Ryssland
Iran
Irak

Gulfstaternas samarbetsråd: Kuwait, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman

23 parter som förhandlar om frihandel för tjänster: TiSA
EU
Australien
Kanada
Chile
Colombia
Costa Rica
Hong Kong
Island
Israel
Japan
Liechtenstein
Mexiko
Nya Zeeland
Norge
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Sydkorea
Schweiz
Taiwan
Turkiet
USA
 

19 parter som förhandlar om frihandel för miljövaror, EGA:
EU
USA
Kanada
Kina
Nya Zeeland
Singapore
Japan
Australien
Hong Kong
Sydkorea
Costa Rica
Chile
Mexiko
Turkiet
Israel
Norge
Island
Schweiz
Taiwan

 


Sidor